Erfbelasting Nederland - Successierechten Spanje 2012

Sinds 1 januari 2010 is de WOZ-waarde de belastinggrondslag  voor het heffen van erfbelasting over een woning (met als waardepeildatum 1 januari van het jaar daarvoor). Vanaf 2012 is een regeling ingevoerd op basis waarvan een latere peildatum gebruikt kan worden.

De Rechtbank Haarlem heeft geoordeeld dat de erfbelasting over de verkrijging van een woning in 2010 of 2011 ook mag worden bepaald op basis van een specifieke regeling die pas met ingang van 1 januari 2012 is ingevoerd.

Hierdoor kan de heffingsgrondslag worden gesteld op de waarde van het jaar volgend op de verkrijging, hoewel dit door de wetgever pas vanaf kalenderjaar 2012 werd toegestaan.

Dit is gunstiger voor erfgenamen in de huidige woningenmarkt, omdat de woning vaak reëler wordt gewaardeerd. 

Bron: LJN: BX0869 Rechtbank Haarlem, 9 juli 2012, 11/5838, 11/5839


Onze reactie:
Ook in Spanje ontstaat regelmatig discussie over de waarde van len van het onroerend goed bij het bepalen van de te betalen successierechten. Spanje gaat uit van een 3tal begrippen:

  • de aankoopwaarde
  • waarde in het register
  • of marktwaarde

Opvallend is dat de Spaanse regering deze  belasting aan iedere deelstaat heeft gedereguleerd, dit betekent dat grote verschillen per deelstaat en gemeente ontstaan en sprake is van discriminatie.